Vedtekter

Vedtekter for  Stølsvidda Løypelag

Vedtatt i stiftelsesmøte 1.4.2010 med endringer av 17.4.2014, 24.03.2016 og  13.04.2017 og 30.04.2022

 • 1. Lagets navn

Lagets navn er Stølsvidda Løypelag                                                                               

 • 2. Forretningsadresse

Lagets adresse er 2918 Ulnes, i Nord-Aurdal Kommune.
Postadresse: Stølsvidda Løypelag v/styreleder.

 • 3. Formål

Laget skal ha ansvar for:

 1. Organisering
 2. Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Stølsvidda-området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Ved å sikre skiløypene i området, vil området fremstå mer attraktivt, noe som gir gode ringvirkninger for all aktivitet i området.
  Med Stølsvidda-området menes området fra Herkja i øst til Revulen i vest, og nærliggende områder, hvor det er naturlig for laget å drifte løypenett. Området er i sør naturlig avgrenset av Tisleia-vassdraget, i vest av grense mot Vestre Slidre Kommune, i nord av område som dekkes av Vaset-løypene, og i øst av løypenettet i Tisleidalen.
 3. Etablering og merking av løypetraseer samt tilrettelegging for preparering av skiløyper.
 4. Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetraseer.
 5. Inngå og følge opp avtale med løypekjørere vedrørende løypepreparering.
 6. Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motorferdsel i forbindelse med preparering, jfr. Lov om motorferdsel, samt til nødvendig rydding og planering.
 7. Laget har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til fremtidige investeringer.
 8. Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. Med frivillige bidrag menes årlig løypebidrag,  dugnadsinnsats, gaver og andre frivillige bidrag.
 9. Løypelaget hadde ved stiftelsen 145 medlemmer og har som mål å utvide medlemstallet ytterligere.
 • 4. Medlemskap m.v.

Medlemskap kan tegnes av følgende:

Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer , bedrifter, lag og foreninger.

Sams medlemskap gjelder kun i de tilfeller hvor det er snakk om ektefelle/samboer, eller ordninger som sidestiller disse.

Innmeldingskontingenten er kr. 5.000,- som betales til løypelagets bankkonto.

Medlemskap kan ikke overdras, dog med følgende unntak :
«Medlemskap som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, bedrifter og hytteeiendommer, følger eiendommen ved eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje».  

Eier av nevnte eiendommer plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje, dersom medlemskap ønskes overdratt. Etter å ha mottatt melding sørger Løypelaget for registrering av ny eier.  

Ved uttreden henvises til § 12.

 • 5. Medlemmenes ansvar

Ingen av medlemmene i løypelaget bærer personlig ansvar for løypelagets forpliktelser.

 • 6. Styret

Løypelaget skal ha et styre på minimum 5 og maksimum 7 medlemmer som velges for 2-to-år om gangen.
Kun medlemmer av Løypelaget og grunneiere som avgir grunn til løypenettet er er valgbare til styret.

Det skal tilstrebes å velge styremedlem fra grunneierne – Ulnes Utmarkslag Sa og Svennes Utmarkslag Sa.
Det bestrebes å velge styremedlemmer fra forskjellige geografiske områder i Løypelaget.

Løypeansvarlig eller en annen løypekjører har møterett  til styremøter med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styrets medlemmer er tilstede.  Beslutninger i styret fastsettes med alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styreleder velges for ett (1) år.  Det bestrebes at ca halvparten av medlemmene skal være på valg hvert år.

 Styret skal:

 1. Lede løypelaget overensstemmende med vedtekter og beslutninger i Årsmøter/Medlemsmøter.
 2. Velge nestleder, kasserer og sekretær.
 3. Fastsette størrelse på anbefalt årlig løypebidrag og kreve inn dette.
 4. Inngå avtaler med grunneiere om etablering av løypetraseer, herunder nødvendig rydding/planering samt nødvendig motorferdsel.
 5. Inngå avtaler med løypekjørere om løypepreparering og vedlikehold/reparasjoner av maskinelt utstyr.
 6. Sørge for sunn drift i hht årsmøtebeslutninger og ivareta regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 7. Avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 8. Sørge for fortløpende ajourføring av medlemsoversikt samt kontaktinformasjon (postadresse, E-postadresse, tlfnr.) til medlemmer, bidragsytere og potensielle bidragsytere.
 9. Sørge for drift og vedlikehold av Løypelagets hjemmeside og Facebookside.
 10. Styret kan forøvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foreningen utad.
 11. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.
 • 7. Årsmøtet

Årsmøtet er løypelagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned i området. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2-to-ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på
 www.stolsvidda-loypelag.no. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan også holdes digitalt.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av møteleder og 2-to- personer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets årsberetning
 3. Fastsette Resultatregnskap og Balanse
 4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av styreleder
 7. Valg av personer til valgkomité
 8. Valg av en revisor blant medlemmene
 9. Fastsette størrelse på innmeldingskontigenten
 10. Investeringsplaner til godkjenning når dette foreligger fra styret
 11. Eksterne låneopptak når dette forplikter laget
 12. Styrets budsjett for kommende år legges fram som orienteringssak
 13. Behandle saker som er nevnt i innkallingen, eller som er fremmet på lovlig vis i henhold til § 7
 • 8. Stemmerett

Stemmegivingen skjer etter prinsippet ett medlemskap – en stemme. Denne stemmegivingen kan etter vedtak fattet av årsmøtet, endres slik at det er det enkelte medlems omsetning (løypebidrag) som skal danne grunnlag for stemmegiving.

Medlemskap kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Hvert medlemskap kan representeres med en fullmakt.
Total stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap.
Alminnelig flertall er bindende. Unntak herfra er § 13 og 14 som krever 2/3 – to tredjedels – flertall.
Dersom noen krever det, skal avstemming skje skriftlig.

Juridiske personer, bedrifter, lag og foreninger har 1 – en – stemme, tilsvarende  som andre medlemmer.

 • 9. Ekstraordinært årsmøte

Skal holdes når styret eller minst 20% av medlemmene krever det. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info påwww.stolsvidda-loypelag.no med minst 2- to – ukers varsel og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

 • 10. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på hjemmesiden www.stolsvidda-loypelag.no  med minst 2-to-ukers varsel. Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

 • 11. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som rullerer hvert år, ved at man fyller inn nye i bunnen og nr. to rykker opp til ny leder. Hvert år skal representanter som har sittet i tre år, være på valg, og en ny kandidat foreslås av styret. Styremedlemmer kan ikke være med i valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er:

 1. Foreslå valg på styremedlemmer
 2. Foreslå valg av styreleder og nestleder
 3. Foreslå valg av revisor
 4. Eventuelt å foreslå styrets honorar
 • 12. Uttreden

Medlemmene kan si opp sitt medlemskap.  Innmeldingskontigenten refunderes ikke.

 • 13. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av løypelaget med 2/3 – to tredjedels – flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst 1/2-parten av medlemmene. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til Ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal løypelagets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, overføres til lignende formål. Med lignende formål menes virksomhet basert på frivillig bidrag.

 • 14. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene.

 • 15. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene, skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Valdres Tingrett. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. Forøvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapitel 32.