Warning: Use of undefined constant ‘1’ - assumed '‘1’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-content/plugins/easy-visitor-counter/index.php on line 215 Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-content/plugins/easy-visitor-counter/index.php:215) in /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 706 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-content/plugins/easy-visitor-counter/index.php:215) in /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 714 Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /customers/9/2/e/stolsvidda-loypelag.no/httpd.www/WordPress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 Løypelaget – Stølsvidda løypelag
 • Vi lager skiløyper på Fløten, Feten, Furuset, Gauklie, Langestølen, Tyrisholt og Revulen på Stølsvidda i Nord Aurdal fra jul og til og med påske.
 • «Røde løyper» (se kartet) kjøres opp til hver helg, i løpet av fredag eller lørdag formiddag innen klokken 11, avhengig av været.  
 • Alle løyper (røde og blå) kjøres i vinterferien (uke 8 og 9) og i påskeuka.
 • De «blå» løypene kjøres også enkelte helger når værforholdene er gode. 
 • Ved behov kjøres løypene på søndager med snøskuter.
 • All kjøring er avhengig av vær- og føreforhold.

Løypelaget er en ideell forening uten økonomisk eller forretningsmessige formål.

Vårt formål er å etablere gode skiløyper for oppsittere i Stølsvidda-området. Herunder  anskaffe teknisk utstyr eller leie utstyr til slikt formål,  virksomheten er basert på frivillig oppslutning og frivillige bidrag  fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre.

Stølsvidda løypelag i Brønnøysundregistrene (Klikk her) 

Styret i Stølsvidda løypelag

NavnAnsvarxxxxxxTelefonStølslag
Arild RanumStyreleder, Nettsider, Facebook, Gapahukarild907 47 130Gauklie
Dagfinn AndersenVedlikehold, spes snøskuteredagfinn901 92 958Fløten
Ellen EgenæsKasserer, kontaktlister
ellen950 48 943Feten
Norvald FossLøyper og dugnadnorvald906 19 447Langestølen
Stein Roger BullSkidagsteinroger905 65 347Langestølen
Torgeir Lysengtorgeir951 32 839Langestølen
Tor JohansenNestledertor951 23 395Revulen
Børre JensenMedlemsregisterboerre928 86 544Tyrisholt
Bodil EikroSekretærbodil928 38 852Gauklie

e-post er XXXXXX@stolsvidda-loypelag.no  (bytt ut X-ene med fornavnet)

Adresse til vår kasserer er:

Stølsvidda løypelag
v/ Ellen Egenæs
Røssekleiv 55
3409 Tranby
 

VEDTEKTER 

for  Stølsvidda Løypelag

Vedtatt i stiftelsesmøte 1.4.2010 med endringer av 17.4.2014, 24.03.2016 og  13.04.2017

 

 

 • 1. Lagets navn

Lagets navn er Stølsvidda Løypelag                                                                                

 • 2. Forretningsadresse

Lagets adresse er 2918 Ulnes, i Nord-Aurdal Kommune.
Postadresse: Stølsvidda Løypelag v/styreleder.

 • 3. Formål

Laget skal ha ansvar for:

 1. Organisering
 2. Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Stølsvidda-området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Ved å sikre skiløypene i området, vil området fremstå mer attraktivt, noe som gir gode ringvirkninger for all aktivitet i området.
  Med Stølsvidda-området menes området fra Herkja i øst til Revulen i vest, og nærliggende områder, hvor det er naturlig for laget å drifte løypenett. Området er i sør naturlig avgrenset av Tisleia-vassdraget, i vest av grense mot Vestre Slidre Kommune, i nord av område som dekkes av Vaset-løypene, og i øst av løypenettet i Tisleidalen.
 3. Etablering og merking av løypetraseer samt tilrettelegging for preparering av skiløyper.
 4. Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetraseer.
 5. Inngå og følge opp avtale med løypekjørere vedrørende løypepreparering.
 6. Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motorferdsel i forbindelse med preparering, jfr. Lov om motorferdsel, samt til nødvendig rydding og planering.
 7. Laget har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til fremtidige investeringer.
 8. Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. Med frivillige bidrag menes årlig løypebidrag,  dugnadsinnsats, gaver og andre frivillige bidrag.
 9. Løypelaget hadde ved stiftelsen 145 medlemmer og har som mål å utvide medlemstallet ytterligere.
 • 4. Medlemskap m.v.

Medlemskap kan tegnes av følgende:

Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer , bedrifter, lag og foreninger.

Sams medlemskap gjelder kun i de tilfeller hvor det er snakk om ektefelle/samboer, eller ordninger som sidestiller disse.

Innmeldingskontingenten er kr. 5.000,- som betales til løypelagets bankkonto.

Medlemskap kan ikke overdras, dog med følgende unntak :
«Medlemskap som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, bedrifter og hytteeiendommer, følger eiendommen ved eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje».  

Eier av nevnte eiendommer plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje, dersom medlemskap ønskes overdratt. Etter å ha mottatt melding sørger Løypelaget for registrering av ny eier.  

Ved uttreden henvises til § 12.

 • 5. Medlemmenes ansvar

Ingen av medlemmene i løypelaget bærer personlig ansvar for løypelagets forpliktelser.

 • 6. Styret

Løypelaget skal ha et styre på minimum 7 og maksimum 9 medlemmer som velges for 2-to-år om gangen. Kun medlemmer av Løypelaget er valgbare til styret.

Det skal fortrinnsvis velges to styremedlemmer fra grunneierne, en fra Ulnes Sameige og en fra Svennes sameige.
Det bestrebes å velge styremedlemmer fra forskjellige geografiske områder i Løypelaget.

Løypeansvarlig eller en annen løypekjører har møterett  til styremøter med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styrets medlemmer er tilstede.  Beslutninger i styret fastsettes med alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styreleder velges for ett (1) år.  Det bestrebes at ca halvparten av medlemmene skal være på valg hvert år.

 Styret skal:

 1. Lede løypelaget overensstemmende med vedtekter og beslutninger i Årsmøter/Medlemsmøter.
 2. Velge nestleder, kasserer og sekretær.
 3. Fastsette størrelse på anbefalt årlig løypebidrag og kreve inn dette.
 4. Inngå avtaler med grunneiere om etablering av løypetraseer, herunder nødvendig rydding/planering samt nødvendig motorferdsel.
 5. Inngå avtaler med løypekjørere om løypepreparering og vedlikehold/reparasjoner av maskinelt utstyr.
 6. Sørge for sunn drift i hht årsmøtebeslutninger og ivareta regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 7. Avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 8. Sørge for fortløpende ajourføring av medlemsoversikt samt kontaktinformasjon (postadresse, E-postadresse, tlfnr.) til medlemmer, bidragsytere og potensielle bidragsytere.
 9. Sørge for drift og vedlikehold av Løypelagets hjemmeside og Facebookside.
 10. Styret kan forøvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foreningen utad.
 11. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.
 • 7. Årsmøtet

Årsmøtet er løypelagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned i området. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2-to-ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på
 www.stolsvidda-loypelag.no. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av møteleder og 2-to- personer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets årsberetning
 3. Fastsette Resultatregnskap og Balanse
 4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av styreleder
 7. Valg av personer til valgkomité
 8. Valg av en revisor blant medlemmene
 9. Fastsette størrelse på innmeldingskontigenten
 10. Investeringsplaner til godkjenning når dette foreligger fra styret
 11. Eksterne låneopptak når dette forplikter laget
 12. Prepareringsplaner av skiløyper til godkjenning etter forslag fra styret. Styret kan gjøre endringer etter behov
 13. Styrets budsjett for kommende år legges fram som orienteringssak
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen, eller som er fremmet på lovlig vis i henhold til § 7
 • 8. Stemmerett

Stemmegivingen skjer etter prinsippet ett medlemskap – en stemme. Denne stemmegivingen kan etter vedtak fattet av årsmøtet, endres slik at det er det enkelte medlems omsetning (løypebidrag) som skal danne grunnlag for stemmegiving.

Medlemskap kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Hvert medlemskap kan representeres med en fullmakt.
Total stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap.
Alminnelig flertall er bindende. Unntak herfra er § 13 og 14 som krever 2/3 – to tredjedels – flertall.
Dersom noen krever det, skal avstemming skje skriftlig.

Juridiske personer, bedrifter, lag og foreninger har 1 – en – stemme, tilsvarende  som andre medlemmer.

 • 9. Ekstraordinært årsmøte

Skal holdes når styret eller minst 20% av medlemmene krever det. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info påwww.stolsvidda-loypelag.no med minst 2- to – ukers varsel og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

 • 10. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på hjemmesiden www.stolsvidda-loypelag.no  med minst 2-to-ukers varsel. Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

 • 11. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som rullerer hvert år, ved at man fyller inn nye i bunnen og nr. to rykker opp til ny leder. Hvert år skal representanter som har sittet i tre år, være på valg, og en ny kandidat foreslås av styret. Styremedlemmer kan ikke være med i valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er:

 1. Foreslå valg på styremedlemmer
 2. Foreslå valg av styreleder og nestleder
 3. Foreslå valg av revisor
 4. Eventuelt å foreslå styrets honorar
 • 12. Uttreden

Medlemmene kan si opp sitt medlemskap.  Innmeldingskontigenten refunderes ikke.

 • 13. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av løypelaget med 2/3 – to tredjedels – flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst 1/2-parten av medlemmene. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til Ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal løypelagets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, overføres til lignende formål. Med lignende formål menes virksomhet basert på frivillig bidrag.

 • 14. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene.

 • 15. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene, skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Valdres Tingrett. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. Forøvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapitel 32.

VEDTEKTER For

Stølsvidda Løypelag
Vedtatt i stiftelsesmøte 1.4.2010 med endringer av 17.4.2014, 24.03.2016 og 13.04.2017

§ 1. Lagets navn

Lagets navn er Stølsvidda Løypelag

§ 2. Forretningsadresse

Lagets adresse er 2918 Ulnes, i Nord-Aurdal Kommune. Postadresse: Stølsvidda Løypelag v/styreleder.

§ 3. Formål

Laget skal ha ansvar for:

 1. Organisering
 2. Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Stølsvidda-området, herunder hytteeiere,turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Ved å sikre skiløypene i området, vil området fremstå mer attraktivt, noe som gir gode ringvirkninger for all aktivitet i området.
  Med Stølsvidda-området menes området fra Herkja i øst til Revulen i vest, og nærliggende områder, hvor det er naturlig for laget å drifte løypenett. Området er i sør naturlig avgrenset av Tisleia-vassdraget, i vest av grense mot Vestre Slidre Kommune, i nord av område som dekkes av Vaset-løypene, og i øst av løypenettet i Tisleidalen.
 3. Etablering og merking av løypetraseer samt tilrettelegging for preparering av skiløyper.
 4. Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetraseer.
 5. Inngå og følge opp avtale med løypekjørere vedrørende løypepreparering.
 6. Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende tillatelse til motorferdsel i forbindelse medpreparering, jfr. Lov om motorferdsel, samt til nødvendig rydding og planering.
 7. Laget har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til fremtidige investeringer.
 8. Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre.Med frivillige bidrag menes årlig løypebidrag, dugnadsinnsats, gaver og andre frivilligebidrag.
 9. Løypelaget hadde ved stiftelsen 145 medlemmer og har som mål å utvide medlemstalletytterligere.

§ 4. Medlemskap m.v.

Medlemskap kan tegnes av følgende:
Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer , bedrifter, lag og foreninger.

Sams medlemskap gjelder kun i de tilfeller hvor det er snakk om ektefelle/samboer, eller ordninger som sidestiller disse.

Innmeldingskontingenten er kr. 5.000,- som betales til løypelagets bankkonto.

Medlemskap kan ikke overdras, dog med følgende unntak :
«Medlemskap som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, bedrifter og hytteeiendommer, følger eiendommen ved eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje».

Eier av nevnte eiendommer plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte når dette skjer i rett nedstigende linje, dersom medlemskap ønskes overdratt. Etter å ha mottatt melding sørger Løypelaget for registrering av ny eier.

Ved uttreden henvises til § 12.

§ 5. Medlemmenes ansvar

Ingen av medlemmene i løypelaget bærer personlig ansvar for løypelagets forpliktelser.

§ 6. Styret

Løypelaget skal ha et styre på minimum 7 og maksimum 9 medlemmer som velges for 2-to-år om gangen. Kun medlemmer av Løypelaget er valgbare til styret.

Det skal fortrinnsvis velges to styremedlemmer fra grunneierne, en fra Ulnes Sameige og en fra Svennes sameige.
Det bestrebes å velge styremedlemmer fra forskjellige geografiske områder i Løypelaget.

Løypeansvarlig eller en annen løypekjører har møterett til styremøter med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styrets medlemmer er tilstede. Beslutninger i styret fastsettes med alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styreleder velges for 1 – ett – år. Det bestrebes at ca halvparten av medlemmene skal være på valg hvert år.

Styret skal:

 1. Lede løypelaget overensstemmende med vedtekter og beslutninger i Årsmøter/Medlemsmøter.
 2. Velge nestleder, kasserer og sekretær.
 3. Fastsette størrelse på anbefalt årlig løypebidrag og kreve inn dette.
 4. Inngå avtaler med grunneiere om etablering av løypetraseer, herunder nødvendigrydding/planering samt nødvendig motorferdsel.
 1. Inngå avtaler med løypekjørere om løypepreparering og vedlikehold/reparasjoner av maskinelt utstyr.
 2. Sørge for sunn drift i hht årsmøtebeslutninger og ivareta regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 3. Avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 4. Sørge for fortløpende ajourføring av medlemsoversikt samt kontaktinformasjon (postadresse, E-postadresse, tlfnr.) til medlemmer, bidragsytere og potensielle bidragsytere.
 5. Sørge for drift og vedlikehold av Løypelagets Hjemmeside og Facebookadresse.
 6. Styret kan forøvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekningstyreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foreningen utad.
 7. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagetsmedlemmer.

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er løypelagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned i området. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2-to-ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på

www.stolsvidda-loypelag.no. Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Valg av møteleder og 2-to- personer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets årsberetning
 3. Fastsette Resultatregnskap og Balanse
 4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsattebalansen
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av styreleder
 7. Valg av personer til valgkomité
 8. Valg av en revisor blant medlemmene
 9. Fastsette størrelse på innmeldingskontigenten
 10. Investeringsplaner til godkjenning når dette foreligger fra styret
 11. Eksterne låneopptak når dette forplikter laget
 12. Prepareringsplaner av skiløyper til godkjenning etter forslag fra styret. Styret kan gjøreendringer etter behov
 13. Styrets budsjett for kommende år legges fram som orienteringssak
 14. Behandle saker som er nevnt i innkallingen, eller som er fremmet på lovlig vis i henhold til § 7

§ 8. Stemmerett

Stemmegivingen skjer etter prinsippet ett medlemskap – en stemme. Denne stemmegivingen kan etter vedtak fattet av årsmøtet, endres slik at det er det enkelte medlems omsetning (løypebidrag) som skal danne grunnlag for stemmegiving.

Medlemskap kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Hvert medlemskap kan representeres med en fullmakt.
Total stemmetall regnes etter fremmøtte/representerte medlemskap.
Alminnelig flertall er bindende. Unntak herfra er § 13 og 14 som krever 2/3 – to tredjedels – flertall. Dersom noen krever det, skal avstemming skje skriftlig.

Juridiske personer, bedrifter, lag og foreninger har 1 – en – stemme, tilsvarende som andre medlemmer.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Skal holdes når styret eller minst 20% av medlemmene krever det. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på www.stolsvidda-loypelag
med minst 2- to – ukers varsel og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

§ 10. Medlemsmøte

Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer (e-post anses som skriftlig), samt ved info på hjemmesiden www.stolsvidda-loypelag.no med minst 2-to-ukers varsel. Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.

§ 11. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som rullerer hvert år, ved at man fyller inn nye i bunnen og nr. to rykker opp til ny leder. Hvert år skal representanter som har sittet i tre år, være på valg, og en ny kandidat foreslås av styret. Styremedlemmer kan ikke være med i valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er:

 1. Foreslå valg på styremedlemmer
 2. Foreslå valg av styreleder
 3. Foreslå valg av revisor
 4. Eventuelt å foreslå styrets honorar

§ 12. Uttreden

Medlemmene kan si opp sitt medlemskap. Innmeldingskontigenten refunderes ikke.

§ 13. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av løypelaget med 2/3 – to tredjedels – flertall av representerte stemmer som samtidig representerer minst 1/2-parten av medlemmene. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til Ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal løypelagets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse

med oppløsningen, overføres til lignende formål. Med lignende formål menes virksomhet basert på frivillig bidrag.

§ 14. Vedtektsendringer

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2/3 – to tredjedels – flertall av de representerte stemmene.

§ 15. Tvister

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene, skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Valdres Tingrett. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. Forøvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapitel 32.

 Vi ønsker nytt medlem hjertelig velkommen:

April 2019: Jan-Erik Ulven

 

Vi oppfordrer alle brukere til å tegne medlemskap. Medlemskapet koster 5.000,- kr .

Midlene som kommer inn, skal benyttes til å bygge opp kapital til innkjøp av ny løpemaskin når den gamle gule 1989-modellen ikke er lønnsom å reparere lengre, eller det dukker opp et godt kjøp. 

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Bli medlem! 

Vi ønsker at alle som investerer i medlemskap også betaler det årlige løypebidraget.

Bestilling/innbetaling av medlemskap kan gjøres til konto 6182.05.39779.

Husk å oppgi gårds- og bruksnummer for din eiendom, hvilket stølslag/hyttegrend du tilhører og ikke minst din epost-adresse.

Du kan ellers bestille på e-post til

kasserer@stolsvidda-loypelag.no eller formann@stolsvidda-loypelag.no.

Medlemsliste

1. Geiran, Magnus Sandberg
2. Gudheim,Barbro
3. Ask-Henriksen,Terje
4. Foss,Norvald
5. Velle,Lars
6. Siggerud, Svein og Nina
7. Thoen,Inger og Knut
8. Lunde,Kari Tveten- 2 andeler
9. Lunde,Tore- 2 andeler
10. Hippe,Kirsten
11. Husem ,Elisabeth
12. Frenning, Gerd og Ole
13. Steindebakken,Bente K og Jørn Strand
14. Strand, Steinar
15. Per Arne Magnussen A/S
16. Hage,Kirsti og Stein
17. Lyder-Hansen, Trond (solgt)
18. Kveno,Odd Eivind
19. Løkken, Tove og Roy (solgt)
20. Østvold,Rune
21. Eikro Bodil
22. Hokholt,Geir
23. Hauge, Erik
24. Tveit / Schnoor,Astrid
25. Gudheim, Jan Lage
26. Andersen, Tore- 2 andeler
27. Beck,Thomas
28. Jensen, Børre
29. Frantzen, Bjørn F
30. Rye,Kåre Arne- 2 andeler
31. Lian,Dag Einar
32. Aas Olsen,Kirsti og Tore Sørensen
33. Marthinsen,Svein(solgt 2012)
34. Hansen, Ivar
35. Skjærstein,Oddbjørn
36. Vik, Grete hagtvedt m/fam
37. Lyseng, Torgeir
38. Falkø,Stein
39. Kristiansen, Bjørgan/Anne G. Uteng
40. Kristiansen,Hanne og Steinar
41. Tubbene,Grete og Johannes
42. Haakonsen, Per Øyvind
43. Opheim, Kjell
44. Olausson, Espen
45. Figenschou,Petter 2 andeler
46. Hagen,Frode
47. Aamodt, Svein Tore
48. Lie, Arne Martin
49. Berger, Andreas
50. Brandvold, Trond
51.ledig
52. Østevold, Einar
53. Ranum,Arild
54. Pedersen, Kari og Stig
55. Aanerud, Erik
56. Kjær, Anders
57. Kjellemo, Henry- solgt hytta
58. Jahnsen, Jørgen
59. Ophaug, Frode
60. Grymyr, Astrid og Jan
61. Stenberg, Roger
62. Hansen, Heidi S og Bjørn Kjølberg
63. Wold, Arne
64. Kirkebøen, Terje
65. Kristiansen, Tormod
66. Skjørtorp, Bjørg
67. Augestad, Anne-Britt S. og Kjell
68. Eien, Eldbjørg og Max Aage
69. Bråthen, Anne
70. Belgum, Tormod
71. Guldvog, Ingrid
72. Vaadal, Kåre
73. Gjerløw, Knut
74. Knoph,Rolf
75. Tranøy, Wenche Løvstad
76. Olsen, Jan
77. Larsen, Else
78. ledig
79. Falkenberg, Erik
80. ledig
81. Egenæs, Ellen ( overdratt fra John Egenæs)
82. Midje, Øyvind
83. Bølling, Mette
84. Opsahl, Terje
85. Sørli, Tom
86. Børresen, Kjell
87. Ruud, Per Ole
88. Frøyshovd, Steinar (solgt)
89. Gaarder, Anders
90. Haug, Lars M
91. Karlsen, Arild
92. Nærum, Ivar
93. Blomén, Bjørn Otto (solgt)
94. Dietrichson, Gustav
95. Dahl, Sebjørn
96. Buflaten, Bjørn
97. Brenden, Ingrid og Odd
98. Jacobsen, Bjørn
99. Jacobsen, Thomas
100.Smaaskjær, Eirik
101. Torp, Erik
102. Støa, Finn W
103. Overn, Carl Jonas
104. Nordal, Rosalia og Stig
105. Hesla, Gudrun
106. Fjose, Jon Mannsåker (solgt)
107. Stave, Bente
108. Hagen, Rune
109. Indergaard, Reidar
110. Øvstaas, Hans Kr.(overdratt datter Catrine Hastrup)
111. Bråthen,Bjørnar
112. Torsås, Ingrid og Sven
113. Waaler, Grete og Thor
114. Johnsen, Liv Sander
115. Bjørnstad, Wenche Cecilie
116. Bull, Stein-Roger
117. Elsebutangen, Øyvind
118. Østerud, Bjørn
119. Jensen, Even Olin
120. Molland, Ove og Tone Stokke
121. Malme, Caroline
122. Edbo, Anders(solgt)
123. Deurs,Fred van, Hilmen,Kari
124. Holm, Kristine Beer
125. Hagen, Anne Fevang
126. Dalland, M og Støckert,A.B.
127. Præsttun,Geir
128. Ellingsen,Thomas
129. Foss, Sverre,Furuset
130. Wium,Espen,Furuset
131. Hunstad, Siv,Langestølen
132. Backer, Jan Petter,Gauklia
133. Grimsrud, Rune,Furuset
134. Ranum, Olav, Gauklie
135. Gilje, Grete Karine, Langestølen
136. Nerem, Marit Sætre, Langestølen
137. Bratli, Kirsti Olsen, Furuset
138. Hexeberg, Grete, Furuset
139. Bakken, Tove Christine, Feten
140. Lock-Lorenzen, Michael, Fløten
141. Rye, Birger, Fløten
142. Aaslund,Arnfinn,Fløten
143. Wenzel-Larsen,Roy, Furuset
144. Wold, Henning, Tyrisholt
145. Myhre, Finn Roger, Furuset
146. Lilleby, Bjørnar, Fløten
147. Rognås, Jan Ulrik , Langestølen
148. Berget, Harry ,Fløten
149. Aastorp, Øyvind Iver, (solgt)
150. Lundgård, Willy Lauritz, Langestølen
151 ledig
152. Stiller, Ingeborg, Langestølen
153. Olafsen, Åse Britt, Fløten
154. Sørum,Mai Lisbeth og Tron
155. Berntsen, Sigrid og Dagfinn Andersen
156. Bernklev, Tomm
157. Gjerde, Unni og Ulf
158. ledig
159. Storsveen,Harald
160. Storsveen, Erik
161. Fagerås,Gunnar
162. Tone og Ola Mørk Sandvik
163. Mariann Revheim og Einar Rognes
164. Elin Bjørn-Hansen
165 Viggo Blomlie
166 Feigenwinter, Kristin
167 Thomas Conrad Hermansen
168 Hanne Hansen / John Oen
169 Siri Ingels og Terje Kvil
170 Amundsen, Gro og John Kristian
171 Bredde, Per og Åse Britt Eriksen
172 Sverre Øystein Woxen og Herdis Torsvik
173 Elisabeth og Odd Petter Grindahl
178 Per Helge Måseide
180 Jan-Erik Ulven

 

Vi oppfordrer alle brukere til å tegne medlemskap. Medlemskapet koster 5.000,- kr .

Midlene som kommer inn, skal benyttes til å bygge opp kapital til innkjøp av ny løpemaskin når den gamle gule 1989-modellen ikke er lønnsom å reparere lengre, eller det dukker opp et godt kjøp. 

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Bli medlem! 

Vi ønsker at alle som investerer i medlemskap også betaler det årlige løypebidraget.

Bestilling/innbetaling av medlemskap kan gjøres til Stølsvidda løypelag sin  konto 6182.05.39779.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn


HytteStølAnnetKasserer:

Stølsvidda løypelag
v/ Ellen Egenæs
Røssekleiv 55
3409 Tranby


Klikk på en av linjene for å sende e-post fra ditt e-post system til:

Styreleder
Kasserer / Medlems- og bidragsyter-register
Dugnads-ansvarlig
Løypekjøring-ansvarlig
Hele styret
Nettside- og facecook-ansvarlig
Skidag-ansvarlig

ellers så kan du benytte dette skjemaet.

Alle felt må fylles ut

 • Kjell Hilmen (løypebas & sjefsmekaniker)
 • Steinar Strand
 • Dagfinn Andersen
 • Arvid Rabben
 • Gunnar Larsen
 • Knut Arne Hilmen

Snøskuter og løypevedlikehold:

 • Norvald Foss
 • Torgeir Lyseng
 • Arild Ranum
 • Stian Stendebakken (bandvogn)